Vedtekter

Vedtekter for Vikingssupport
Vedtekter opprettet 23 jan. 2013 av Andreas Aulin.
Sist endret: Årsmøte 2017 (sak nr. 6) 28.02.17 – enstemmig vedtatt.

1. Formål
a. Supporterklubben er en interesseorganisasjon for alle som definerer seg som Tønsberg Vikings-
supportere. Vi skal arbeide for å ivareta supporternes interesser i forhold til klubb,
motstanderklubber, forbund, media etc.
b. Videre skal supporterklubben og dens medlemmer arbeide for å øke interessen for norsk hockey
generelt.
c. Supporterklubben er en uavhengig, upolitisk og ikke-religiøs organisasjon som ikke under noen
omstendigheter skal brukes av medlemmene til å fremme synspunkter som ikke er relatert til
ishockey, norsk idrett og supporterkultur.
2. Medlemmer
a. Medlemmer er alle som godtar supporterklubbens vedtekter og betaler medlemskontigent.
b. Medlemmer som bryter Vikingssupports vedtekter og/eller bidrar til å skade Tønsberg Vikings,
Vikingssupport eller norsk ishockey, skal ekskluderes og miste sitt medlemsskap uten krav om
tilbakebetaling av medlemskontingent. Et slikt vedtak skal i tilfelle fattes av det sittende styret. Ved
mindre forseelser skal det først gis en advarsel. Ved gjentatte forseelser fatter styret vedtak om
eksklusjon for en tidsbestemt periode eller for alltid. Evt. eksklusjon skal være skriftlig.
c. Kontingent betales for hvert år, 01.01 – 31.12.
d. Voksenkontigent betales fra det året medlemet fyller 16 år.
e. Styret fastsetter kontingenten. Ved økning med mer enn 50 kroner må det være et
årsmøtevedtak på endringen.
f. Vikingssupport kan kun bestå av fysiske personer som har betalt medlemskontigent for
inneværende sesong.
g. Utmelding av Vikingssupport meldes skriftlig til styret. Når utmeldingen er mottatt og registrert
regnes medlemskapet umiddelbart som avsluttet. Utmelding skjer automatisk dersom
medlemskontingent ikke er betalt innen 1. februar. Kontingenten refunderes ikke ved utmelding.
h. Den eller de som sørger for at Tønsberg Vikings, Vikingssupport eller TOIK belastes med bøter av
ishockeyforbundet skal betale botens pålydende og straffes i følge §2, b
i. Æresmedlemskap kan tildeles personer som gjennom lengre tid har vist stort engasjement for, og
bidratt med mye for, Tønsberg Vikings/TOIK, Vikingssupport og sporten generelt. Spillere kan først
tildeles æresmedlemskap etter endt aktiv karriere. Æresmedlemskap innvilges av årsmøtet med
kvalifisert flertall (2/3). Årsmøtet kan også frata æresmedlemmer statusen med kvalifisert flertall
(2/3). Enkeltmedlemmer og styret kan fremme forslag for årsmøtet om æresmedlemskap innenfor
de vanlige frister for innsending av forslag.
3. Valg (tidligere punkt a og b er slått sammen)
a. Styret skal bestå av en leder, en nestleder, en kasserer og en sekretær som velges for 2 år av
gangen av årsmøtet. I tillegg velges vanligvis 3 styremedlemmer. Styret fordeler øvrige
ansvarsområder og arbeidsoppgaver slik de finner det hensiktsmessig. Styret skal bestå av
maksimum 8 personer. Et styremedlem som ønsker å trekke seg fra vervet i en styreperiode, kan av
det sittende styret erstattes fram til neste årsmøte.
b. Årsmøtet kan velge inntil 3 varamedlemmer til styret.
c. I tilfeller hvor årsmøtet velger et styre bestående av færre enn 7 personer, har styret anledning
til å supplere selv fram til neste årsmøte.
d. Et hvert medlem kan til årsmøtet fremme forslag til kandidat til styreverv som er oppe til valg.
4. Årsmøte
a. Årsmøtet skal avholdes hvert år innen 1. mai, dvs. etter sesongen er avsluttet.
b. Møte og stemmerett har de som er registrert med gyldig medlemsskap pr. 31.12, eller som kan
dokumentere betalt medlemsskap etter denne dato.
c. Kunngjøring om årsmøte skal skje minst 2 uker før årsmøtet holdes.
d. Styret kan i spesielle tilfeller innkalle til ekstraordinært årsmøte eller dersom minst 2/3 av
medlemmene krever det.
e. Styret finner 2 egnede kandidater til valgkomiteen. Disse kan ikke foreslås valgt inn i styreverv
el.l. på årsmøtet.
f. Et stemmeberettiget medlem som er forhindret fra å møte på årsmøtet kan levere en signert,
skriftlig fullmakt som gir et annet navngitt stemmeberettiget medlem rett til å stemme på
årsmøtet i stedet for seg selv.
5. Informasjon/offentlighet
a. Styret skal skrive referat fra alle styremøter. Disse skal være tilgjengelige for gjennomsyn for alle
medlemmer. Dette gjelder også årsberetning og referat fra årsmøtet.
b. Styret skal skrive årsberetning og referat fra årsmøte.
6. Økonomi
a. Styret plikter å føre regnskap over alle inntekter og utgifter i forbindelse med supporterklubbens
aktiviteter. Regnskapets hovedtall skal legges frem for årsmøtet for godkjenning.
b. Eventuelle overskudd skal brukes til å oppfylle formålene til supporterklubben.
c. Supporterklubben skal være en nullprofittorganisasjon.
d. Ved oppløsning av supporterklubben skal eventuelle økonomiske midler tilfalle Tønsberg Vikings.
e. Ved oppløsing av Tønsberg Vikings, skal eventuelle økonomiske midler fordeles av
ekstraordinært årsmøte til lokal hockey i distriktet.
f. Kasserer og leder har disposisjonsrett over kontoer tilhørende supporterklubben. Ved
overdragelse av konto(er) til ny kasserer og leder skal overdragelsepapirer signeres på årsmøtet.
7. Vedtekter
a. Endringer i vedtekter kan kun gjøres av årsmøtet, og da med minst 2/3 flertall.
b. Vedtektene skal være tilgjengelige for Vikingssupports medlemmer gjennom
utdeling/utsendelse minst en gang per år, samt ligge tilgjengelig på egnet sted på internett.
8. Signaturer
a. Styrets leder og kasserer har signaturrett hver for seg for Vikingssupport. Styret kan tildele
prokura til andre personer i Vikingssupport.
9. Oppløsning av supporterklubben
a. Supporterklubben kan oppløses ved 2/3 flertall to påfølgende år på normalt årsmøte.

Tønsberg, 28. februar 2017

Tore Søyland – sekretær

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *